FAQ’s

FAQ’s

Waarom tweetalig onderwijs?
Wij vinden tweetalig onderwijs belangrijk voor het toekomstperspectief van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat een kind een tweede taal beter leert spreken (uitspraak, woordenschat) als de taal wordt aangeleerd tijdens de taalgevoelige leeftijd (4-7 jaar) in plaats van in groep 7-8. Verder leidt internationalisering van het onderwijs tot betere schoolresultaten en positieve effecten op sociale en culturele ontwikkeling van leerlingen. Tweetalige kinderen kunnen complexer denken, hebben een beter inzicht in talen in het algemeen, zijn sociaal vaardiger en hebben betere schoolresultaten.
 
Is tweetalig onderwijs ook geschikt voor kinderen met een achterstand in het Nederlands?
Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken, leren gelijktijdig Engels met leerlingen die de Nederlandse taal wel goed spreken. Zij hebben dus geen achterstandspositie, maar trekken gelijk op met alle leerlingen in de groep. Dat versterkt het taalbeeld én het zelfvertrouwen. Internationaal zijn er onderzoeken die aantonen dat tweetalig onderwijs zelfs een positief effect heeft op leerlingen met een taalachterstand in de moedertaal.
 
Waarom krijgen alleen de leerlingen van groep 1/2 tweetalig onderwijs?
We voeren het onderwijs stapsgewijs in. We willen niet plotseling het hele schoolprogramma omgooien. Ouders die hun kinderen aanmelden voor tweetalig onderwijs, moeten de kans krijgen om hier bewust voor te kiezen, en het niet verplicht opgelegd krijgen. Door in de onderbouw te beginnen, groeit tweetalig onderwijs langzaam maar zeker de school in. Op het moment dat de huidige leerlingen van groep 1 – 2 in groep acht zitten, wordt in alle groepen tweetalig onderwijs gegeven.
 
Blijft de school toegankelijk voor alle leerlingen die zich aanmelden?
Voor de Visserschool geldt hetzelfde toelatingsbeleid als voor andere scholen in Amsterdam. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht hun afkomst of religie. Wij vragen wel van ouders dat zij bewust kiezen voor het tweetalig onderwijs van de Visserschool en hier samen met de leerlingen en het team in willen investeren. Het toelatingsbeleid van Amsterdam wordt op dit moment opnieuw vastgesteld en gaat waarschijnlijk in vanaf schooljaar 2015/2016. Vanaf dat moment krijgen kinderen uit de buurt voorrang op Amsterdamse basisscholen.
 
Is er ook iets veranderd voor de groepen waar TTO nog niet is gestart?
Ja, ook deze groepen krijgen meer Engelse les. Voorheen kregen alleen groep 7 en 8 Engels. Deze lessen zijn nu geïntensiveerd. Sinds schooljaar 2014/2015 krijgen ook groep 3 t/m 6 Engelse les.
 
Geven andere scholen ook tweetalig onderwijs?
Andere basisscholen geven ook les in het Engels, maar niet meer dan 15% van de tijd. Bovendien is dit vaak Engelse les, een belangrijk verschil. De Visserschool is in schooljaar 2014 – 2015 gestart met volledig tweetalig onderwijs. Dit houdt in dat er minimaal 30% en maximaal 50% van de tijd les in het Engels wordt gegeven.
Wie verzorgt het onderwijs in het Engels?
We hebben een speciale leerkracht aangenomen om het onderwijs in het Engels te verzorgen. Dit is een near native speaker, iemand die de taal uitstekend beheerst. Ook de groepsleerkrachten zullen lessen in het Engels verzorgen. Daarbij krijgen zij advies van de near native speaker.
 
Welke vakken worden in het Engels gegeven?
De lessen in de kleuterklassen worden gegeven op basis van thema`s. Per thema overlegt de groespleerkracht met de near native speaker over welke delen geschikt zijn om in het Engels te geven. Bijvoorbeeld tijdens het thema vakantie kunnen Engelse woordjes zoals `sun` en `summer` worden onderwezen. Ook leren de kleuters bijvoorbeeld een Engels kinderliedje over vakantie.
 
Zijn alle lesboeken in het Engels?
Nee, alle lesboeken van voor de invoering van TO blijven. In aanvulling op deze boeken, schaffen we een methode in het Engels aan. Ook worden er Engelse prenten en Engels lees-, luister- en informatiemateriaal aangeschaft.
 
Raken leerlingen niet in de war als zij op één dag Nederlands, Engels en soms nog een derde taal spreken?
Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, niet lijdt onder tweetalig onderwijs. Deze kinderen lijken in het algemeen goed mee te kunnen met tweetalig onderwijs en vinden het leuk. Bovendien vergroot het leren van Engels het zelfvertrouwen van allochtone leerlingen, omdat hun niveau van de Engelse taal gelijk is aan dat van Nederlandse klasgenootjes. In zekere zin beginnen deze leerlingen met een voorsprong omdat ze al ervaring hebben met het leren van een vreemde taal.
 
Wat gebeurt er als mijn kind niet mee kan komen met de rest van de klas?
Het onderwijs op de Visserschool wordt altijd gemonitord door de directie, de intern begeleider, de leerkrachten en de onderwijsinspectie. De resultaten van de leerlingen worden geanalyseerd, besproken en gevolgd. Als leerlingen problemen hebben met een bepaald vak, besteden we hier aandacht aan. Dit zal met de komst van tweetalig onderwijs niet veranderen. De school zal uiteraard blijven voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie.
 
Hoe blijf ik als ouder op de hoogte van de vorderingen van mijn kind in het Engels?  
U wordt periodiek ingelicht over de vorderingen die uw kind op school maakt. Ook op de rapporten zullen leerkrachten de resultaten van de leerlingen zowel in het Nederlands als in het Engels vermelden. En het leukste is natuurlijk als u thuis het verschil merkt, en als uw zoon of dochter ineens iets aan u verteld in het Engels!