FAQ’s

FAQ’s

 
 • Waarom tweetalig onderwijs?
Wij vinden tweetalig onderwijs belangrijk voor het toekomstperspectief van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat een kind een tweede taal beter leert spreken (uitspraak, woordenschat) als de taal wordt aangeleerd tijdens de taalgevoelige leeftijd (4-7 jaar) in plaats van in groep 7-8. Verder leidt internationalisering van het onderwijs tot betere schoolresultaten en positieve effecten op sociale en culturele ontwikkeling van leerlingen. Tweetalige kinderen kunnen complexer denken, hebben een beter inzicht in talen in het algemeen, zijn sociaal vaardiger en hebben betere schoolresultaten.
 
 • Is tweetalig onderwijs ook geschikt voor kinderen met een achterstand in het Nederlands?
Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken, leren gelijktijdig Engels met leerlingen die de Nederlandse taal wel goed spreken. Zij hebben dus geen achterstandspositie, maar trekken gelijk op met alle leerlingen in de groep. Dat versterkt het taalbeeld én het zelfvertrouwen. Internationaal zijn er onderzoeken die aantonen dat tweetalig onderwijs zelfs een positief effect heeft op leerlingen met een taalachterstand in de moedertaal.
 
 • Waarom krijgen alleen de leerlingen tot en met groep 4 tweetalig onderwijs?
We voeren het onderwijs stapsgewijs in. We willen niet plotseling het hele schoolprogramma omgooien. Ouders die hun kinderen aanmelden voor tweetalig onderwijs, moeten de kans krijgen om hier bewust voor te kiezen, en het niet verplicht opgelegd krijgen. Door in de onderbouw te beginnen, groeit tweetalig onderwijs langzaam maar zeker de school in. Op het moment (in schooljaar 2021/22) dat de leerlingen van groep 1 – 2 in groep acht zitten, wordt in alle groepen tweetalig onderwijs gegeven.
 
 • Geven andere scholen ook tweetalig onderwijs?
Andere basisscholen geven ook les in het Engels, maar niet meer dan 15% van de tijd. Bovendien is dit vaak Engelse les, een belangrijk verschil. De Visserschool is in schooljaar 2014 – 2015 gestart met volledig tweetalig onderwijs. Dit houdt in dat er minimaal 30% en maximaal 50% van de tijd les in het Engels wordt gegeven.
 
 • Raken leerlingen niet in de war als zij op één dag Nederlands, Engels en soms nog een derde taal spreken?
Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, niet lijdt onder tweetalig onderwijs. Deze kinderen lijken in het algemeen goed mee te kunnen met tweetalig onderwijs en vinden het leuk. Bovendien vergroot het leren van Engels het zelfvertrouwen van allochtone leerlingen, omdat hun niveau van de Engelse taal gelijk is aan dat van Nederlandse klasgenootjes. In zekere zin beginnen deze leerlingen met een voorsprong omdat ze al ervaring hebben met het leren van een vreemde taal.
 
 • Waar staat de TPO pilot voor? 
 
In de TPO pilot (tweetalig primair onderwijs) krijgen kinderen vanaf groep 1 gedurende 30% tot 50% van de tijd les in het Engels. De pilot tpo meet wat het effect hiervan is op de taalontwikkeling van kinderen en loopt van 2014 tot en met 2019. Er doen 19 scholen mee aan de pilot, waaronder onze school. De 19 pilotscholen verschillen onderling in onderwijssysteem en grootte. Op alle scholen wordt daarentegen immersieonderwijs toegepast, waarbij de nadruk ligt op begrip en communicatie. Daarnaast moet het onderwijs aan de volgende 3 hoofdkenmerken voldoen:
 1. Het Nederlands curriculum is leidend, het aanbod is dekkend voor de kerndoelen.
 2. Het percentage Engelstalige lessen en activiteiten bedraagt 30 tot 50%.
 3. Er is veel aandacht voor internationaliseringsactiviteiten.
 
 • Wat gebeurt er straks met de leerresultaten? 
Zoals altijd zal de school de resultaten goed monitoren. Vanuit de pilot wordt ook meegekeken naar de resultaten. De resultaten worden gedeeld met de onderzoeksgroep die aangesteld is om de pilot te evalueren.   
 
 • Wie geeft de lessen in het Engels? 
De Visserschool heeft allemaal vakkundige leerkrachten, die op goed niveau Engels spreken (B2/C1) en veel verstand hebben van tweetaligheid en internationalisering. Deze vaardigheden worden getoetst en ontwikkeld middels intensieve opleidingen. Iedere leerkracht op de Visserschool krijgt de mogelijkheid om zich bij te scholen tot het verplichte C1 niveau. 
 
 • Welke vakken worden in het Engels gegeven?
Op de Visserschool wordt met thema’s gewerkt. Per thema wordt in overleg bepaald welke delen geschikt zijn om in het Engels te geven.  
 
 • Wat doen jullie als mijn kind niet mee kan komen met de rest van de klas? 
Het onderwijs op de Visserschool wordt te allen tijde gemonitord door de TPO coördinator, de intern begeleider en de leerkracht. De resultaten van de leerlingen worden geanalyseerd, besproken en gevolgd. Als leerlingen problemen hebben met een bepaald vak, worden ouders geïnformeerd. Dit zal met de komst van tweetalig onderwijs niet veranderen. De school zal uiteraard blijven voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie.  
 
 • Hoe worden ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van het Engels van de leerling? 
Ouders worden periodiek ingelicht over de vorderingen die hun kind(eren) op school maken. Ook op de rapporten zullen leerkrachten de resultaten van de leerlingen zowel in het Nederlands als in het Engels vermelden.  
 
 • Wat verwachten wij van de ouders?  
Wij verwachten dat ouders aanwezig zijn bij de ouderavonden, rapportgesprekken, informatieavond etc. En wij willen graag dat ouders meehelpen met hand en spandiensten. Onderzoek heeft uitgewezen dat betrokken ouders zorgen voor betere leerresultaten bij de kinderen.